Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče


Dohoda o výkonu pěstounské péče – zakotvena v § 47b (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).


Naše organizace má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. V následujících odstavcích je stručně popsán proces, který v sobě podepsání dohody zahrnuje:

  • Pracovnice obecního úřadu (sociální pracovnice OSPOD) navrhne pečující osobě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče a zároveň informuje o možnostech, s kým lze tuto dohodu uzavřít (viz odst. 4) Dohodu můžete uzavřít s námi jakožto tzv. pověřenou osobou nebo případně s obecním úřadem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností či krajským úřadem.
  • Je třeba, aby dohoda o výkonu pěstounské péče byla uzavřena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o svěření prvního dítěte do pěstounské péče. Je vždy uzavřená písemně.
  • Dohoda obsahuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pečující osoby a osoby v evidenci, musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován.
  • Jedna rodina má vždy jen jednu dohodu o výkonu pěstounské péče, i v případě když má více dětí v pěstounské péči.
  • Dohoda se uzavírá na celou dobu trvání pěstounské péče, končí zletilostí nejmladšího svěřeného dítěte (pokud není jednou stranou vypovězena).
  • Místo, kde se zájemci schází k podepsání dohody je na domluvě – u nás jsou k dispozici prostory Manželské a rodinné poradny nebo můžeme přijet do domácnosti klientů.

Pěstouni, kteří s námi mají uzavřenou dohodu, mohou čerpat zdarma řadu služeb a účastnit se zdarma těchto akcí:


2022. Všechna práva vyhrazena.
Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s.
Autor: Michal Brázda