Podpora pěstounské rodiny


Pomoc a podpora při výchově a zajišťování péče

  • Poskytujeme dlouhodobou pomoc pěstounské rodině, která trvá po dobu platnosti uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.
  • Průběh doprovázení vychází ze zákona, který stanovuje okruh práv a povinností pěstounů.
  • Služba probíhá dobrovolně a je založená na partnerském přístupu.
  • S rodinou pravidelně komunikujeme, minimálně jednou za dva měsíce probíhají osobní schůzky s našimi pracovníky.
  • Každá rodina má svého klíčového a týmového pracovníka, který pomáhá s řešením více či méně náročných životních situací, poskytuje prostor pro sdílení. Je od toho, aby vyslechl, podpořil a společně s pěstouny hledal cesty, kterými se bude další spolupráce ubírat. Vychází hlavně z potřeb pěstounů a svěřených dětí.
  • Pravidelná setkání probíhají vždy podle společné domluvy, nejčastěji v domácnostech rodin, využíváme také prostory Manželské a rodinné poradny Náchod.


Sociálně právní poradenství

Týká se poradenství v oblasti zajišťování bezproblémového chodu domácnosti, při zajištění vhodných bytových podmínek, základní poradenství v oblasti financí, případně i pomoc v komunikaci s úřady atd.


Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a terapie

Poradenství přichází na řadu, pokud se akutně či dlouhodobě nedaří vyřešit individuální a vztahové problémy - ať mezi pěstouny navzájem, vztahy mezi pěstouny a jejich dětmi, vztahy se širší rodinou, vztahy v prostředí dětského kolektivu, nebo potíže spojené s výchovou či vzděláváním dítěte s postižením.
Někdy je zapotřebí intenzivní a dlouhodobou prací docílit požadovanou změnu v prožívání či chování jedince (skupiny), pak se již jedná o terapii.
Formy terapie, které používáme, jsou:

Individuální terapie

je založena na spolupráci terapeuta a klienta. Pomáhá usnadnit klientovi zvládání životních situací, které jsou pro něj aktuálně či dlouhodobě obtížné.

Párová terapie

je určena pro ty partnery - pěstouny, kteří chtějí a potřebují zlepšit svůj vzájemný vztah. Cílem párové terapie je nalézat společná řešení vzniklých konfliktních situací, obecně zlepšuje a podporuje otevřenou komunikaci dvou sobě rovných partnerů. Nejčastějšími tématy, která se v párové terapii řeší, jsou partnerské problémy, ztráta důvěry mezi partnery a nevěra.

Rodinná terapie

napomáhá pozitivní změně situace či postavení jednotlivých členů v prostředí rodiny. Metody terapeutické práce jsou závislé na individuálním posouzení rodinného prostředí a následném vytvoření zakázky, která vzejde z konkrétních požadavků a potřeb rodiny. Obecně si metody kladou za cíl posílit vědomí sebe sama v kontextu rodiny, citové prožívání k sobě a k jejím ostatním členům, pomáhají zpracovat někdy velmi těžké zážitky, které si děti přinášejí z minulosti.

Skupinová terapie

pro děti v mladším školním věku (6 - 10 let) a pro děti na začátku puberty (11 - 13 let), je určena dětem v náročných životních situacích, se kterými si vzhledem ke svému věku samy jen těžko mohou poradit. Děti se ve skupině naučí rozpoznávat svoje pocity a popisovat je, a to jim následně umožní lépe porozumět i pocitům ostatních. Také se zde naučí kontrolovanému uvolňování napětí a agresivity.

img
img
img

2022. Všechna práva vyhrazena.
Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s.
Autor: Michal Brázda